افتخارات شرکت ایران ملاس

شرح ردیف
لوح تقدیر از طرف دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1393 1
لوح تقدیراز طرف کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی 2
لوح تبریک بانک ملی شعبه سجاد بخاطر واخد نمونه تولید مواد خوراکی در سال 1393 3
لوح صادر کننده نمونه سال 1386 از طرف وزارت بازرگانی 4
لوح تقدیر وزارت صنایع و معادن به مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن در سال 1385 5
لوح معرفی صادرکننده نونه سال 1383 از طرف بانک تجارت 6
لوح معرفی صادرکننده نمونه سال 1387 از طرف استانداری خراسان رضوی 7
پروانه تحقیق و توسعه 1386 8
لوح تبریک استاندار به واحد صادرکننده نمونه استانی سال 1389 9
لوح تقدیر واحد برتر ایمنی و سلامت شفلی در سال 1389 از طرف معاونت بهداشتی دانشگاه 10
لوح تقدیر صادر کننده نمونه بخش صنعت خراسان رضوی در سال 1390 از طرف استاندار خراسان رضوی 11
پروانه عضویت سندیکای تولید کنندگان خمیرمایه ایران 12
لوخ تقدیر واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال 1385 به مناسبت روز صنعت و معدن در سال 1386 13
لوح تقدیر از رئیس جمهور وقت واحد صادر کننده نمونه در سال 1383 14
لوح گرامیداشت روز صنعت و معدن سال 1384 از وزارت صنعت و معدن 15
لوح تبریک از روزنامه خراسان واحد نمونه از سوی اداره نظارت بر مواد غذایی 16
لوح تبریک بانک سپه به خاطر واحد صادر کننده برتر 17
لوح تقدیر واحد نمونه استان در سال 1391 از استاندار خراسان رضوی 18
لوح سپاس از سازمان تامین اجتماعی به خاطر کارفرمای نمونه 19
لوح تقدیر واحد نمونه سال 1383 روز گرامیداشت صنعت و معدن در سال 1384 20
لوح صادرکننده نمونه استان خراسان رضوی در سال 1385 از طرف استاندار و رئیس کارگروه توسعه صادرات 21
لوح تقدیر صادرکننده نمونه استان خراسان رضوی در سال 1386 از وزارت بازرگانی 22
تندیس صادرکننده نمونه در سال 1385 23
تندیس صادرکننده نمونه در سال 1388 24
تندیس صنعت گر نمونه سال 1389 25
تندیس صادرکننده نمونه سال 1389 26
تندیس صنعت برتر در ایمنی و سلامت در چهارمین همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 1391 27
تندیس واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در سال 1384 28
تندیس صادرکننده نمونه 1386 در روز ملی صادرات 29
لوخ تقدیر واحدنمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال 1383 از طرف وزارت صنعت و معدن 30
لوح تشکر و قدردانی مدیر آموزش و پروزش استثنایی خراسان رضوی در سال 1389 31
لوح سپاس شرکت در جشنواره فروش و نمایش کالاهای ایرانی در تاجیکستان از وزارت کشور و استانداری 1386 32
لوح تبریک واحد نمونه صنعتی 1384 از طرف بانک تجارت 33
لوح سپاس از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 34
 لوح تقدیر از صادرکننده نمونه استانی سال 1395 35
لوح تشکر از خییر از طرف کمیته امذاذ امام خمینی فریمان 36
لوح تقدیر از واحد نمونه استان خراسان رضوی در سال 1394 از طرف اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان  37

دسترسی به ما

شرکت ایران ملاس

تماس با ما